Ugqatso lonobuhle – Abahlobo Football Club 

Ngu Lihle Daniso Usihlao we weqela lebhola iAbahlobo Football Club umnumzana Simthembile Balekani, ebe mnkela ulutsha kukhuphiswano wonobuhle eAmalinda. Uncediswe kakhlu ekulugiseleni lomcimbi, yaye amashishini awaziwayo ebeyinxalenye yalomcimbi. Inkuthazo yokunikeza ulutsha ithuba longenela oluggqatso ibikukuba efuna ulutsha lubeyinxalenye notshintsho kunye nokubakhuthaza. Lomcimbi uye wayeyona impumelelo.  Usisi Anelisa Thasi, obebekiwe ukuze akhuthaze ulutsha uye wathi, uyakuthanda ukunceda apho anonceda khona eluntwini yaye uyalivuyela elithuba loku nika inkuthazo kulutsha. Unkosazana Unathi Ngoji ubengomnye wabantu abancedise ekwenzeni lomncimbi abeyimpumelelo.   Olukhuphiswano ibingonobuhle yaye nayiphi intsha ibimnkelekile ekungeneleleni. Abajaji bebezimisele bejonga indlela abangeneleleni abacinga ngayo, nendlela abajongana ngayo nendlela zasekuhlaleni. Omnye wonojaji  unkosikazi Amanda. Thuswa uye wathi uyakuthanda ukubona ulutsha ingakumbi ulutsha olungamantombazana luthatha inxalenye kolukhuphiswano, uthi kuba uninzi lwamantombazana luye lumithe luse lutsha luphoswe ngamathuba okuzinhiyoza nokuzi Themba emzimbeni wabo ngenxa yemeko zabo.   Umnumzana Vukile Mlanjana usihlalo we Gompo LFA ebeyinxalenye yoku dibanisa lomcimbi, uthi uqaphele ukuba nangona engamandla ekuncedeni ulutsha ngomdlalo webhola, akunguye wonke umntu ofuna udlala ibhola.  Uthi uye waqaphela ukuba abanye baneziphiwo ezingenye yaye bayakudinga ukuxhaswa. IGompo LFA ikunye neqela lebhola abahlobo football club baye bagqibaa ngokwamnkela ulutsha koluk huphiswano.   Abangeneleli beligqatso bonwabe yimiyoli ngemiphumela yaolukhuphiswano. Usisi Shulami Mlonyeni ebengakwazi ukuzibamba uhlobo ebonwabe ngalo, iinyembezi zihle engekathwaliswa iisithaba sophumelela, uthi akazange acinge umntu onje ngaye onemvelaphi yakhe angaze aphumelele kukhuphiswano olunje, yaye wonwatyiswa kukuzuza oku ethe wakuzuza kolukhuphiswano.  Uthi oyena mntu avuyela ukumbonisa okwenene ukodlula bonke ngumama wakhe. Owesibini naye ophumemeleleyo ubhuti Liyabukwa Qakamfane, ngomnye oye wazuza iwaka kune nethuba lokufundiswa uqhuba sisikolo soqhuba iJeff’s  driving school.  Uthi yena uyavuya eyinxalenye yoku yaye uziva njengomntu oye wasinda kwizinto ezimbi ezenziwa ngabafana ekuhlaleni, uye wathi uyavuya kakhulu yaye eyonanto emenza imincili lithuba lokufunda ukuqhuba.  Lomcimbi uye waxhaswa ngamashishini amanini ogama iNevada, Jeff’s

Read more
css.php
Translate »