Solomon Chingowe: Kureva kwa Mwari pandiri kwakazadzikiswa mushure mekutanga kunamata

Munyori Ruvimbo Ngwetedza

Mufundisi wesvondo ye God’s Power Devine International Ministry (GPDIM) iri muChegutu, Solomon Chingowe anoti Mwari Vakataura kuti aizofanirwa kuita basa ravo muhupenyu hwake kumazuva nekumakore mutsananguro dzaakange akataurirwa kumashure, izvo zvakambotora nguva asi zvakazo zadzikiswa mushure mekunge aitirwa nyasha ndokutanga kunamata akasiya zvenyika.

“Mwari vakagara vaine hurongwa hwekuti ndivabatire basa mumba mavo, kune chiporofiti chakatacxxvurika kare mukati meupenyu hwangu zvakazadzikiswa pandakauya kuno kusvondo yeGDPIM inotungamirwa na prophet …. Mapolisa, kwandakatanga kushanya semuyenzi.”

Mufundisi Mangowe vachitsanangura vanoti nekuda kwekuti vakanga vasati vararama mutsananguro, hupenyu hwavo hwakambotora  nguva huchita seusina chiedza asi zvakazova negwara mushure mekuzadzikiswa kweshoko rakanga rakataurwa pamusoro pavo.

“Ndiri munhu akanga ambomira zvekunamata Mwari Vakazviratidza mukati meupenyu hwangu, uyezve ndine zvaindishungurudza nezvakavanzika meupenyu hwangu, asi nekuda kwekusanganiswa nemunhu waMwari zvava kuoneka ndava kuziva nekujekerwa.”

Munhu waMwari akataura kukosha kwekunamata uko akati kwakaita kuti agone kuregerera mushure mekutadzirana nevamwe, “ndairarama ndine vanhu vandakanga ndisingataudzane navo ndakavagumbukira ivowo vakandigumbukira kuburikidza nezvatinenge tichitirana mukati mekurarama, asi ndakagamuchira Jesu ndakukwanisa kuregerera zvinove zvinhu zviri kunditira zvakanaka.”

Vakataurira bepa nhau rino re NTU News Zimbabwe kuti veukama hazvina kuvatorera nguva kutambira nzira yavakasarudza,uyezve semunhu aimboita zvekunwa doro, vakatsanangura kuti hazvivatadzise kuwirirana neshamwari dzavo dzavainwa nadzo kana kuvatengera kunwa uku kana paine mukana vachitorazve mukana wekuvadzidzisawo kunaka kwaMwari.

“Semunhu akakurira mukunamata, vabereki vachipinda svondo dzechipositori, hazvina kuve dambudziko rakanyanya kuti hama dzizvitambire kuti tava kunamata nemhuri yangu, takanga tava kutotsaudzira muzvinhu zvatakakura mazviri zvekunamata.

“Semunhu akambonwa doro shamwari ndakadziudza kuti ndava kuita zvekunamata asi kana ndine mari ndinogona kuvatengerawo doro racho vachinwa, hapana akatuka mumwe asi kuti todzidzisana kuziva Mwari nekuti pane zvimwe zvavanenge vachita zvisingadiwe naMwari asi shuwiro yangu ndeyekuti Avapenyere vagozivawo kuti anoda kunamatwa,” vakadero mufundisi Chingowe.

Mashoko avo ekurudziro mukunamata kumhuri yeZimbabwe aiva ekuti “mamwe mararamiro atiri kuita hasi kufadza Musiki, chishuwiro changu kuti dai munhu wese agona kurarama tichisiya mabasa edu akaipa torarama muna Jesu, nekuti Paachadzoka kuzotora vatsvene Vake newewo wanikwawo uripakafanira uzonorarama hupenyu husingaperi.”

Mufundisi Solomon Chingowe ndibaba vevana vana (4), vaviri vavo vakomana vaviri vasikana, varikuti ivo nemhuri yose yeGDPIM varikuona kubata kwa Mwari, kutaura kwa Mweya Mutsvene pana Prophet Mapolisa kuri kunzwika, varwere vachipora uye vane matambudziko achipedzwa.

Vazhinji varikupupura kuparadzwa kwezvakaipa zvinoshandiswa nevanobata mabasa erima anoshungurudza kurarama kwevamwe, zvinosanganisira nyoka nezvikwambo, uyezve zvimwe zvinenge zvatumwa pasangano vanhu vari pakati pekunamata zvichida kuyedza mutungamiri wesvondo prophet Mapolisa.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php
Translate »