Isube imiphefumlo emine ze yashiya abanye bezingxwelerha ingozi eyenzeke kuHola wendlela uR6 phakathi kwe Aberdeen ne Beaufort West ngentseni yanamhlanje

Ngu Sesona Mqheliswa

Abasemagunyeni baphanda ngokuqhubekayo, oku kusemva kokuba iiBhasi ezimbini zingqubane okwenkunzi zegusha ngentseni yanamhlanje. Ibhasi esuka eMthatha ebinabagibeli abangamashumi amathathu anesithandathu isiya eKapa ngelixa enye ibhasi ekungaziwa ukuba bangaphi abantu ibisuka eKapa ingena eMpuma Koloni isiya kwiidolophu ezahlukeneyo zeli Phondo kungakhange kubikwe monakalo kuyo.

Ibhasi ibisingise eKapa ibithwele abadlali bebhola yomnyazi nebebeyodlala kwi ‘The Spar netball championships’ kwiphondo lentshona Koloni, Kusweleke abadlali abathathu bebhola yomnyazi kuquka negosa lesithili sase-OR Tambo ephondweni.

Ibhasi evela eMthatha iye yabhukuqa ngexesha lempembelelo, abasetyhini abane babhengezwe njengababhubhileyo kwindawo yexhwayelo, ukanti abonzakeleyo basiwe kwisibhedlele sephondo e-Aberdeen ukuze bafumane unyango olongezelelweyo.

“Singaqinisekisa ngokulusizi ukuba abantu ababhinqileyo abane baphulukene nobomi babo kwingozi eyenzeke kufutshane ne-Aberdeen ngentsasa yale ntsasa”, utshilo osisithethi sesebe lezothutho eMpuma Koloni, uUnathi Bhinqose.

Umphathiswa wezothothutho kwiphondo , uWeziwe Tikana Gxothiwe uhlabe ikhwelo kubasebenzi bezendlela ngokukodwa kubaqhubi ukuba baqaphele ingakumbi kwiindawo ezimanzi ezongamele iphondo leMpuma Koloni.

iimeko ezingqonge unobangela wengozi azikaziwa kwaye ziphantsi kophando ngabasemagunyeni ohlukeneyo. Ityala lokubulala ngokungenanjongo liza kuvulwa kwisikhululo samapolisa sase-Aberdeen ukuze kuqhutyekwe nophando.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »