Lusakhala esimantshiyane ulutsha ngokunghlawulwa kwalo lisebe lezemfundo

Inqaku libhalwe nguFezeka Ngamlana

Ekuqaleni kwalo unyaka isebe lezemfundo labhengeza ukuba lizakuqasha ulutsha elingamakhulu amathathu amawaka elizakincedisa  ootitshala ezikolweni ngelixesha lesifo iCOVID-19.

Oku kuza emva kokuba uMongameli uCyril Ramaphosa wabhengeza izicwangciso zokuvuselelwa koqoqsho, nekwaquka kuyo ukuqeshwa kolutsha  ngeligweba indlala nasekuncediseni ukevuseleleni uqoqosho olonzakaliswe yi-COVID-19.

Ii-Educator Assistant kunye ne General Assistant (GA’s) ngamafutshane, zisakhala ngokungahlawulwa lisebe lezemfundo. Iingxelo zithi ababancedisi babethenjiswe ukuhlawulwa amawaka amathathu anamkhulu amahlanu erandi ngenyanga lisebe lezemfundo kodwa kunanamhlanje kusekho abakhala ngokungahlawulwa, noxa umsebenzi bawugqiba nje.

Ulutsha kweli Phondo leMpumakolini luphume uphulo emva kwenzame zokuzama ukuvakalisa ukungoneliseki kwabo ngokuthi baqhankqalaze ekuqaleni kwenyanga uTshazimpuzi kodwa loomalinge awela phantsi.

Akuphelanga apho eliqela labasebenzi lithathe inxaxheba ngokuvakalisa izikhalazo zabo kwiziko losasazo uMhlobo Wenene FM malunga nokungahlawulwa kwabo lisebe.

Ababasebenzi bathi lide elithuba belindile kwaye ngoku baphelelwa ngumonde.

“Bekufanele ukuba sihlawulwa amawaka amathathu anamakhulu amahlanu erandi (R3500) ngenyanga, kodwa kuyabonakala ukuba imali yethu yehle ngemilenze kwelasebe lezemfundo ngokuba kubhatalwe iqedlalana labantu kodwa uninzi lwethu alukafumani nesenti” utshilo uYanga Mjiba ongomnye wabasebenzi.

Ngethuba ababasebenzi benodliwanondlebe nenkqubo ndaba uLaphum’ikwezi kisikhululo sezosasazo uMhlobo Wenene FM ngenjongo zokufumana uncedo ngalenyewe uManejala uLukhanyo Sidiya akafumanekanga emnxebeni khona ukuze avakalise elakhe icala.

“Masingakhathazeki bantase kuba engafumaneki lomama, iSABC uzoyilandelela lento kwaye ifuna nenkqubo iCutting Edge ngoku ukuze abonwe yiSouth Africa yonke ukuba uyityile imali” litshilo elinye igqiyazana le Educators Assistant.

Nanjengoko umanejala engabonakalanga kwingxoxo ebelindelwe kuyo lulutsha, ngoku ulutsha luceba ukuyidlulisela kwinkqubo ndaba kamabona kude iCutting Edge lenyewe. Ukanti bamemelela ukwenza umngcelele ukuya kwisebe lezemfundo wabo bonke abobangafumanaga imali zabo.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php
Translate »