Ubhubhane lo, ulinciphisile inani labakhwetha abaswelekeyo

By Lukhangele Mayende

Iingxelo zabakhwetha abaswelekayo eMpuma Koloni ngenxa yokuhlukunyezwa noku babethwe yinto edale isankxwe nengumceli mngeni kwisiko lolwaluko.

Kwiminyaka egqithileyo eli siko oko lithwembende ziziganeko zokusweleka kwabakhwetha ngethuba besentabeni ukanti ngamanye amaxesha baphulukane nobudoda babo.

Iinkokheli zemveli kunye nezifundiswa ziphawule inani elandayo leengcibi ezolusa ngokungekho semthethweni ngenjongo yokwenza imali kunye neemeko lamakhwenkwe

aphila phantsi kwazo ngelithuba.

Nangona urhulumente kunye neeNkosi zasekuhlaleni zithe gqolo ukubeka umthetho angqongqo omawulandelwe ukuthintela ukungcungcuthekiswa nokusweleka kwabakhwetha

ephondweni, abakhwetha abane bachazwe njengabaswelekileyo ukuzakuthi ga ngoku kweli xesha lasebusika lolwaluko ngokutsho kukaSihlalo weCongress of Traditional Leaders

uNkosi uMwelo Nonkonyana.

Unkosi u-Nonkonyana uthi nangona amaxesha amaninzi xa sisiva ngokusweleka komkhwetha kusoloko kunxulunyaniswa nokungcungcuthekiswa nokubethwa kwala makhwenkwe, kodwa kwesi isihlandlo ibali lohlukile.

“Iingxelo zakutsha nje endizifumeneyo zamanani okusweleka kwabakhwetha kulo nyaka lisame kwisine uzokuthi ga ngoku, kodwa ke ndiyafuna icace into yokuba bonke aba baswelekileyo ukusishiya kwabo akunanto yokwenza nesifo i-COVID19 kwaye akusuba bebengamaxhoba ongcungcuthekiswa. Ezi ziganeko zenzeke ngethuba amabhoma abo egutyungelwe ngumlilo, ”utshilo uNkosi uNonkonyana.

Ngokwemiqathango karhulumente phantsi kwenqanaba lesine lokumiswa ngxi kwentshukumo zoluntu, ukusa amakhwenkwe entabeni akuvumelekanga. Oku kube negalelo ekwehliseni inani labakhwetha abaswelekayo ngethuba bentabeni.

“I-COVID19 inayo indima eyidlalileyo kwisiko lethu kuba abantu ngoku kufuneke balumke ngakumbi kwaye bacinge kabini phambi kokuba abantwana babase entabeni into leyo ebekufanele ukuba ihleli isenzeka, kodwa ke asinakuphakamisela lonto phezulu kuba eliyinene lelokuba iiNkosi zibambisene nabahlali sisebenza nzima nangokuzimisela ukuqinisekisa ukuba onke amakhwenkwe abuyea entabeni ephelele, ”wongeze ngelitshoyo

uNkosi uNonkonyana.

Nangona kunjalo, njengoko lisongwa ixesha lolwaluko lwsebusika, abazali abaninzi bathandazela ukuba kungaveli esinye isiganeko sokusweleka kwabantwana ngethuba besentabeni kude kube liyagqitha eli xesha lolwaluko.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »