Luyaqhuba ugonyo lwee nkode neenkondekazi eBizana

By Lukhangele Mayende

Nanjengoko inani losuleleko  yintsholongwane i-Covid-19 liqhubeka nokunyuka, isebe lezempilo eMpumakoloni  liqinise inkqubo yokugonywa kwabantu abadala ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni, emva kokuqaphela ukuba liphantsi inani labantu abadala elifumena esisigonyo.

Namhlanje, uMphathiswa uNomakhozana Meth okhokhel isebe lezempilo ephondweni undwendwele isibhedlele iOliver kunye neAdelaide Tambo eBhizana, kuMasipala wesithili iAlfred Nzo, apho unintsi lwabantu abadala lubonakalise umdla ngokuzakugonyelwa le ntsholongwane.

Isithili iAlfred Nzo sisesesona sithili sinamanani asezantsi osuleleko  apha ephondweni.

UMphathiswa uMeth kulindeleke agqibezele utyelelo lwakhe lokuqinisekisa ukuba abantu abadala bayalifumana eli chiza logonywa ngomso kwisibhedlele iTaylor Bequest eMt Fletcher, Elundini.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »