IHLANGULIWE INTWAZANA ENEMINYAKA 15 UBUDALA NEYENDISWE NGENJONGO ZOKWENZA IMALI KWABAZALI

By Lukhangele Mayende

Ngentseni yanamhlanje amapolisa akhupe ingxelo engqina ukubanjwa kwendoda eneminyaka engamashumi amahlanu ubudala (50) malunga nezityholo zokutshata nentombazanana eneminyaka elishumi elisesihlanu (15) kwilali i Cozana e Libode.

Iingxelo zithi, ngexesha isipolisa sifika kulo mzi ekwendele kuwo olusana sifike lentwazana ilungiselela usapho lwayo isenza imisebenzi yobumama.

Oku kuza emva kokuba igqiza elizimeleyo iKhula Community Development Project live ngeempukane eziluhlaza ngeli nyala laze laqhagamishelana namapolisa ngenjongo zokuhlangula olu sana.

Umyeni wale ntwazana ujongene namatyala aquka ukwabelana ngesondo nomntana oselula nongekabikho lungelweni lokuzithathela isigqibo sokwenza oko (statutory rape), ukanti ke kulindeleke ukuba iGunya bantu lotshutshiso (NPA) longeze netyala lokuthimba lentwazana ngenjongo zokuyenza inkosikazi.

Ukwabelana ngesondo nabantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo kudakancwe elubala kumthetho olawula amatyala adibene nezesondo nobizwa nge  (Criminal Law on Sexual Offences & Related Matters, Act 32 of 2007 as amended, Section 15 and 16.)

USection 54 walo mthetho uthi wonke umntu onolwazi lokuba umntana othile ongaphantsi kweshumi elinesithandathu leminyaka wabelana ngesondo kufuneka akhawuleze azise ama Polisa. Kulityala ukungayizisi ngaphambili imeko yokuhlukumezeka komntana.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »