Igxithiwe iNqununu eyangenisa umfundi oyinkwenkwana kwindlu yangasese

Bu Lukhangele Mayende

Itsha ntliziyo elikhokhela iqumrhu elizimeleyo iKhula Community Development Project elwela  amalungelo abantwana nawabasetyhini uPetros Majola, uthi wonelisekile sisigqibo esithathwe lisebe lezemfundo esisiseko eMpuma koloni sokugxotha iNqununu yesikolo iLuthuthu eUgei.

Le Nqununu ibijamelene netyala loku hlukumeza inkwenkwana eneminyaka elishumi elinanye yesi sikolo ibifundisa kuso, emva kokuba yayalela le nkwenkwana ukuba ingene kwindlu yangasese ngelithi mayizamise apho kwilindle ikhangele umnxeba wayo ngomhla weshumi elinesine kweyo Kwindla kulo umiyo.

“Nangona kungekho mnandi ukuphelelwa komntu ngumsebenzi kodwa siyi Khula Community Development Project EC siyasivuyela isigqibo esithathwe li Sebe ngakule Nqununu kuba isidima salenkwenkwana sarhuqelwa phantsi kakhulu” utshilo uMajola.

Ukanti le Nqununu kulindeleke ukuba iyokuxhentsiswa ngemibuzo kwi nkundla kamantyi kule nyanga siya kuyo malunga nentyala lokuhlukumeza umntwana.

I South African Council for Educators (SACE) kwelayo icala nayo ifunge nge ngothabatha amanyathelo ngakule ndoda, nesilindele ukuva ekuhambeni kwamaxesha isigqibo sabo.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php
Translate »