Umfanekiso: Ingcali kwizinto zembali yesiNtu uMpumelelo T.A Makuliwe

NguMpumelelo T.A. Makuliwe

Apha ngezantsi sidwelise izindlu eziphambili zakwaGcaleka. AmaGcaleka ziintloko zobukumkani besizwe samaXhosa esiphakathi komlambo uMbhashe nomlambo iNciba nesisandula kutyumba ikumkani, uKumkani Ahlangene Sigcawu wakomkhulu eNqadu.

Ukunene kukaGcaleka: Uthe uGcaleka akuzala ukunene yena wazala uVelelo; uVelelo ke yena uzele uGxaba; uGxaba ke wazala uDalasile; uDalasile uzele uMdabuka; uMdabuka uzela uDaluhlanga. (BaseXhorha kwilali yaseMcelwane).

Ukunene kukaGxaba: UGxaba ekunene uzele uNcamba; uNcamba wazala uNgxito; uNgxito wazala uSitata; uSitata wazala uSoya.

Ukunene kukaKhawuta: OkukaKhawuta ke ukunene, unyana kaGcaleka omkhulu, wathi ekunene uKhawuta wazala uBhurhu; uBhuru uzele uMaphasa; uMaphasa wazala uXhoxho; uXhoxho wazala uMabobothi. (BakuCentane eThuthurha, kukulonina kaKumkani Kaiser. D. Matanzima)

Ukunene kukaHintsa: Ukunene kukaHintsa nguNcaphayi, ithole lomThembukazi lasebaThenjini, baThembu abo kwaTshatshu. UNcaphayi uzele uDumalisile, uDumalisile uzele uDwayi. UDwayi ke ngulo ukhoyo nangoku. UDwayi wazala uBhotha. (BakuGatyana eShixini).

Ukunene kukaRhili: OkukaRhili nguMcothama; uMcothama uzele uKrazukile, unyana kaKrazukile omkhulu nguGawusha, uGawusha wagwetyelwa ukuxhonywa efunyenwe enetyala lokubulala uNgubezulu. Ubukhosi bakhe bushiyeka noZanelanga abathi nguSelele. (BaseTyityaba kuCentane).

Ukunene kukaSigcawu: OkukaSigcawu nguXhelinkunzi, uXhelinkunzi uzele uThabathile. (UseBhojini kuGatyana apho akhona).

Ukunene kukaZwelidumile: UZwelidumile  ekuthiwa nguMadoda, uMadodonke, uMadodonkendlini, unina ke yintombi yasemaKwayini kwaphaya eNqadu.

Iqadi likaGcaleka: Iqadi likaGcaleka elikhulu nguFaku; UFaku ke uzele uRhaba, uRhaba ke uzele uMdlabele, uMdlabele wazala uSibhozo, uSibhozo wazala uDimanda, uDimanda uzele uGlifisi.

Iqadi eliphantsi likaGcaleka: Iqadi eliphantsi  nguMneke; uMneke uzele uMdushane, uMdushane uzele uStokhwe, uStokhwe uzele uNgcweleshe, uNgcweleshe uzele uFundakubi, nabo eDutywa.

Elinye iqadi likaGcaleka: Iqadi ke eliphantsi kwelo kanjaqo lizele nalo lazala uCende; uCende wazala uJoji, uJoji wazala uMgengo, uMgengo wazala uVena, uVena wazala uFeltman. USesebeni ngoku apho ami khona kumhlaba wakwaGatyan’elwandle.

Iqadi likaKhawuta: ElikaKhawuta nguNkani, uNkani ke uzala uMthini, uMthini ke azale uBhotomane, uBhotomane ke azal’uNgqongongqongo, UNgqongongqongo uzele uNdumiso. (UkuCentane eRhwantsana)

Amaqadi kaHintsa: Amaqadi kaHintsa, iqadi elikhulu nguMthikrakra, elilandela elo nguMbongoze, elilandela elo nguLudidi, Ludidi Hintsa, elilandela elo nguNdima.

Iqadi likaRhili: UMtoto ke ngokaRhili waseqadini, ozele uNtlakomzi baseChafutweni.

Ixhiba likaHintsa: Ixhiba likaHintsa, nguManxiwa owasexhibeni. Ngulowa ebethe ngoNgcayechibi uRhili wathi xa exabene noRhulumente wathi iinkomo zakhe mazigcinwe nguye, yonke iintsapho mayigcinwe nguye wathi ke makahlale engundilele ngenxa yokuba le mfazwe le inkulu le kaNgcayechibi hleze oyiswe. Ukuba woyisiwe ke iinkomo zakhe mazigcinwe nguManxiwa. Njengexhiba uya kutya kuzo. UManxiwa ke ngokaHintsa ke wasexhibeni. (BakuGatyana).

Ixhiba likaNgxito: UMgwebi ngokaNgxito, uNgxito ngokaNcamba, uNcamba ngokaLutshaba, uLutshaba ngokaGcaleka wasexhibeni, walekela intombazana ekuthiwa nguVukela. Loo ntombazana yalekela uNqoko. UNqoko azale uKhawuta emhlana.

UMgwebi yena uzele uZwelinzima, uZwelinzima ke wazala uNgangolwandle. Nguye lo ke useMtshayelweni eQwaninga.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »