Mpondo Culture and Heritage Festival winner!

By NtuNews Reporter

The Mpondo Culture and Heritage Festival during September’s Heritage Month held a short story competition to promote isiMpondo and awareness of gender based violence. This is the winning story, written by Ntobifuthi Ncwayiba aka Nomakhisimusi, Mpondo comedian.

UNodemetshile hengumkaGcuda ahemkhonyele qede wamgcagcela eseyinkrazinyani eheyisafikisa kwayena, kubaluba umthiphulela emoneni ngoba mekuhamba isumo elalini lithi kwa mqali hengazange wamqhasa, hevele wathatha ngokumkhonyela mva kokuxela nabakwibo, bayitshuba indaba bengalokothanga bamthinta yena mntu hekuxelwa ngaye. Ngoyoxetsha ke uNodemetshile hesazimisele ukufinca incwadi yesihlanu kwabaluba kuqupha ukwenda yasala kanjalo indima yeskolo. Nefika emzini uNodemetshile, ufikele kuninazala obaba rha qobo lwembabazani, ntweyo yadala uba akhanuke ukweqa kusekutsha axoze mphini wumbi ngoba ukuya kwibo hekuxela ukugolwa ngesixhanti nguyise ambuyisele ngotshwitshwitshwi kuGcuda, ahengasakhanuki kwani emdibanisa naye. UGcuda kubaluba waatshetshe wayikopola mamyeye le ngcingani yomkakhe athe esuka wamxhetsha ngokumeqisa iziko nalapho engamncengi emtyena zibekwa ebhantini uba yena nezeka hefuna imazi yohlobo ezotshetshe imgayele abantwani ibuyise iinkomo zikayise elotsholwe ngazo. Ukwala kwakhe ukweqa iziko kwamqalela enye inkilayithela ngoba watholana phezulu nesibhaxu kuGcuda ohengazakhanga ngakumnesa nganto. Waaba sisulu sokutshaywa uNodemetshile athe nebika kwabakwibo bamtyena zagcwala uba nengazali emzini uzongele ba? Bembuza nokuthi unazo na iinkomo zokubhatala ezo zomthaf’akhe? Zihambe emahaleni ngoba yena yise akazakhanga ngakukhokha nto mntwini. Indod’akhe kwaatshukuthi ke seyizosina kuye ngesiqwayi imenzisa kwasani eyikhanukayo ngoba isithi yiyo eyindoda umzi futhi nomzi kungowayo, yena Nodemetshile efana nje nempahla yendlu ngoba kungekho kwani eza ngaye lapho kowo mzi hebehlala kuwo. Liye liba libi ilivo besothela enxiweni labo elitsha kude lee nabazali, hayi ke kwatshukuthi uqondene nokuba sisigubhu sokutshaywa nokuqebedwa yindoda eheyithe iyamzeka. UNodemetshile ebemelwe ngento yokuzalela phantsi ngabasekwendeni kwakhe bekhohliwe uba izisu ehezithwala hezichitheka ngesimanga sokukhatywa nokubhatshulwa yiyo yoneyo ndodakhe zebemmele ngayo. UNodemetshile hesexwebe eluthwetsha ngoba henganikwa nditsho ihepeni yindodakhe ngelithi meke wazithanda uhombela amanye amadoda. UNodemetshile walidla eli livo libi lentlalo emuncu okwesilaza samarhewu komnye umbhinci wasekuhlaleni ekuthe kanti ke lona umbhinci akacutshwa, waqoqa abanye ababhinci banomayihlangane . Wabatyena lonke ilivo lentlalo kaNodemetshile qede wathi mabadale ilisu lokufaka isikolo kule ndoda exhaphaza umbhinci bakhile. Bathi kuNodemetshile aze athi mekubuya indoda ebusuku, neyike yamsa isandla agxwale aqandule. Bona ke hebezogontsha khon’apho endlini bacuphe isikhalo, uNodemetshile agxwale qede agcitshe isibani bavumbuke, bona la bacatshe khona kuxele yena, bona bavathele umntu lo. Nombala unele kufika wamehla emkhuphupha emfuna inikisi wavatha ngempama kanye wagxwala uNodemetshile wagcitsha isibani wathi, kuunini wanditshaya ndikuyekile Gcuda!! (bhatshu inqwaba yezandla ezingabonwa mntu zimgabhuza kwa ndawo uGcuda). UGcuda wabon’uba ayingangaye wabhomboloza wagxwala waxolisa. Wabuza uNodemetshile wathi, ” Uyobuye unditshaye Gcuda? ” Wathi uGcuda, ” Ncaa mka, uube ndibuye ndikutshaye mna bendithi ndisaqhuba njengomnikazi walo mzi.” Zaabuye zamqala phantsi izandla buye kwaxela uNodemetshile ethi, ” Ooh usaqhuba nokuthi yam, mna ndide ndibe phi la?” Waaxolisa uGcuda wagijima waphuma. Baaphuma ngamawindi ababhinci bagoduka. Sephandle waadliwa ngamakhaza wabuya wathi, ” Siyankqonkqoza mfazi wethu, sidliwa ngamakhaza phandle …. sicela ukungena tana sithathe ujazi wethu “, uGcuda hengasafuni kwani ezobuye imgabhuzise ngezandla ezimtshaye engazilozi. Waaba uyaphumla uNodemetshile ekunkulweni yindoda ehekumeluba iyamthanda. Ndixela nawe nje uchume usisatwetwe emzin’akhe kumandi akuqhwetshi nedonki.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »