KULALWA EZIPOSINI KUFUNWA IR350 YENKXASO

By Andile Nxele

Kushicelelo oludlulileyo eli phephandaba lathi thaca iingxaki abantu abathi bahlangane nazo xa bezama ukufumana imali eyi R350 elungiselelwe inkxaso ngeli xesha lalo bhubhane uyi COVID-19. Kuyacaca mhlophe ukuba lo mba awukabi nasisombululo kuba abantu basasokola nanamhlanje ukuyibamba esandleni le mali.

Zininzi nezinto ezibuhlungu ezihamba neenzame ezizanywa ngabantu ukuyifumana le mali. Eyona ilusizi ngoku kukuhlangana nabantu abade balale ngaphandle kwePosi kule ngqele yobu busika. Intatheli yeNTU Newspaper ithe yakuva ukuba lento iyenzeka, yakhe yandwendwela kule Posi yaseMdantsane ngobusuku obabubanda kakhulu.  Ekufikeni apho  ngecala lentsimbi yeshumi ebusuku, yothuswa kukufika kunyakazela abantu kumiwe emgceni omde ngokumangalisayo. Abanye babenze umkrozo owoyame ngodonga olu lwe Posi bexhobe ngeengubo, iidyasi kunye nee duveyi zabo. Amaqondo obushushu ngelo xesha ayebiza ishumi elinambini kuphela, (12°C), kwaye eseza kwehla ngakumbi ngokuhamba kobusuku. Ayikuphela kwe Posi ekulalwayo kuyo ke le kuba sekuqalisiwe ukulalwa nakwezinye ezifana neyaseZiphunzana.

Umama obengoyena uphambili kanye apha emnyangweni wePosi uthethe wathi, “ emini kuye kwavalwa xa kanye kufika mna kulo mnyango.  Ndiye ndazixelela kwangoko ke mna ukuba andisasuki ke apha, ndizakulala, phofu izabe izakube ilusuku lwesibini ndilala apha.”  Ecaleni kwakhe bekukho ixhego lona elalijijele  umlomo ngelaphu kuba lisithi liqaqanjelwa  ngamazinyo kodwa alikwazi kusuka, liyalala nalo.

Zininzi ke nezinye izinto eziye zavela malunga nale mali. Sekude ngoku kwabakho nomkhwa wamatsha- ntliziyo aqeshwayo ukuba aye kukulalela ePosini ukuze azuze imali engange R50 kwakufumaneka iR350 leyo.

Ngenxa yokugcwala kwezi Post Office kude kwavela nelinye iqhinga lokudityaniswa kwemali ngabo balindele  iR350, bakhwele ngentseni kwiindawo ezifana noMdantsane kuyiwe kwiindawo ezifana noo Beacon Bay, Nahoon no Gonubie.  Intatheli ye NTU News ikhe yafika kwenye yezi ndawo yazibonela enye yezi zithuthi zikhwele abantu sileqwa ngaba sebesemigceni kuba kaloku nabo badiniwe kukuma apho.  Kungade kubonakale ngathi abantu banengcwangu kanti yintlungu abathi bayive kule ntsokolo.  Libala ke ngento ye ‘social distancing’ ebekwe ngu Rhulumente kule imeko.

Eli phephandaba likhe lenza Iinzame zokutsalela umnxeba kwi ofisi yakwa SASSA apho libuze khona ukuba ingaba kuselithuba na lokuba umntu angasiguqula isicelo semali eseyiphumelele ePosini ukuba ayijikele ebhankini. Impendulo ithe oko akunakwenzeka, umntu makaye ePosini kuphela.

Impilo yabantu isesichengeni kule meko kuba nokuba umdala okanye unasiphi na isigulo unyanzelekile ume imini yonke. Ithuba lokusulelana ngesifo iCovid -19 longezelekile kule meko. Abantu abalala kwezi posi nabo abakhuselekanga nakwizigila -mikhuba kuba akubikho mapolisa okanye majoni ababajongileyo.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php
Translate »